Chat with us, powered by LiveChat

E-sprawozdania czyli Elektroniczne Sprawozdania Finansowe to funkcjonalność pozwalająca na sporządzanie sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowanie i podpisywanie plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobranie plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

e-sprawozdania finansowe
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości udostępnione zostały funkcjonalności umożliwiające przygotowanie oraz wysyłkę elektronicznych sprawozdań
finansowych:
• Sprawozdanie jednostki innej niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
• Sprawozdanie jednostki małej korzystające z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
• Sprawozdanie jednostki mikro
• Sprawozdanie jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje
pozarządowe)

Udostępnione mechanizmy pozwalają na przygotowanie e-sprawozdań do podmiotów:
• Do KRS – przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych
zgodnych z MSR
• Do KAS (Krajowej Administracji Skarbowe) – przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe
obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego

Poza funkcjonalnościami pozwalającymi na przygotowanie i wysyłkę e-sprawozdania udostępniono mechanizmy wspomagające proces:
• Możliwość wydruku e-sprawozdania, dzięki czemu kadra kierownicza może szczegółowo zapoznać się z treścią sprawozdania przed złożeniem podpisu.
• Przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi w enova365 – pozwala na uzyskanie informacje o osobie, która podpisała sprawozdanie, dzięki
czemu kadra kierownicza posiada kontrolę nad wysyłaną dokumentacją
• Możliwość cofnięcia podpisanego dokumentu w razie wykrycia nieprawidłowości bądź podpisu przez nieupoważnioną osobę
• Możliwość podpisu e-sprawozdania bezpośrednio w systemie enova365, co pozwoli na skrócenie realizacji procesu
• W ramach funkcjonalności realizujących proces wysyłki sprawozdań, udostępniono noty objaśniające